biurokracja

Krok 22. Złóż powiadomienie o zakończeniu budowy

Kiedy zakończysz budowę wymarzonego domu, musisz dopełnić ostatecznych formalności. Jeśli chcesz legalnie korzystać z wybudowanych czterech kątów, to należy zgłosić zakończenie budowy domu lub uzyskać w Inspektoracie Nadzoru Budowlanego pozwolenie na użytkowanie budynku.

Powiadomienie o zakończeniu budowy wymagane jest wyłącznie w przypadku powstawania prostych domów jednorodzinnych (kontrola jest możliwa, choć niewymagana). Domy wielorodzinne zmuszają inwestora do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, które wymaga przeprowadzenia kontroli.

Zawiadomienie o zakończeniu budowy musisz złożyć w ciągu 14 dni od ukończenia wszelkich prac budowlanych, jednak nie wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem użytkowania budynku. Do powiadomienia dołączasz:

  • geodezyjną dokumentację powykonawczą dotyczącą samego budynku i przyłączy,
  • oryginał dziennika budowy,
  • protokoły badań i sprawdzeń,
  • oświadczenie inwestora dotyczące właściwego zagospodarowania terenów przyległych,
  • oświadczenie kierownika budowy mówiące o zgodności wykonania obiektu budowlanego z jego projektem i warunkami pozwolenia na budowę, a także obowiązującymi przepisami i normami,
  • oświadczenie kierownika budowy dotyczące doprowadzenia do należytego stanu oraz porządku budowy,
  • kopię świadectwa charakterystyki energetycznej domu

Jeżeli w trakcie budowy domu doszło do zmian nieodbiegających w istotny sposób od wcześniej zatwierdzonego projektu, to musimy dołączyć również kopie rysunków projektu domu w naniesionymi zmianami.

Powiadomienie składasz do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego bądź wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Podczas składania tego zawiadomienia nie jest wymagana opłata skarbowa, a kopie złożonych dokumentów powinien przechowywać inwestor.

«
»Dodaj komentarz